×

1. Η πρώτη παρέμβαση θα είναι η καθιέρωση στην καθημερινή πρακτική των κατευθυντήριων οδηγιών και των εντύπων συγκατάθεσης που δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) και αφορούν τον τοκετό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα έντυπα συγκατάθεσης περιγράφονται στη σχετική σελίδα του ιστοτόπου. Αντιμετωπίζοντας την κρίσιμη ανάγκη για εφαρμογή μαιευτικών πρακτικών βασισμένων σε αποδείξεις, η ΕΜΓΕ δημοσίευσε αυτές τις οδηγίες και τα έντυπα συγκατάθεσης, βάσει διεθνών οδηγιών. Όλα ήταν ελεύθερα διαθέσιμα για σχολιασμό στον ιστότοπο της ΕΜΓΕ (www.hsog.gr) για τουλάχιστον ένα μήνα. Ακολούθησαν περαιτέρω σχόλια από την Επιστημονική Επιτροπή της ΕΜΓΕ, μετά την οποία οι οδηγίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Εταιρείας για τελική δημοσίευση. Οι μαιευτήρες ενθαρρύνονται να εναρμονίσουν την πρακτική τους με αυτές τις οδηγίες και τα έντυπα συγκατάθεσης. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής ή/και ο τοπικός υπεύθυνος της μελέτης θα συζητούν τις κατευθυντήριες οδηγίες με τους επαγγελματίες υγείας στις αντίστοιχες μονάδες, παρέχοντας την ευκαιρία να προσδιοριστούν συγκεκριμένα εμπόδια. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την υπέρβαση των εμποδίων και την ανάπτυξη ενός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους. Η υιοθέτηση κατευθυντήριων οδηγιών από τη συμμετέχουσα μονάδα βοηθά στη θέσπιση σαφών, συνεκτικών κανόνων, άμεσων και απλών και οι μαιευτήρες καλούνται να ακολουθήσουν μια πλήρως αιτιολογημένη ιατρική πρακτική.

2. Τουλάχιστον μία δια ζώσης συνάντηση με τους συντονιστές της μελέτης και το προσωπικό της εκάστοτε μονάδας θα πραγματοποιηθεί σε πρώιμη φάση της μελέτης, έτσι ώστε οι τοπικοί μαιευτήρες να ενημερώνονται για τους στόχους και τις παρεμβάσεις της μελέτης. Θα προηγηθεί αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα παρέχει τις απαραίτητες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ερωτηματολογίων της μελέτης στην πλατφόρμα REDCap. Μια επίσκεψη στη μονάδα θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν την ένταξή της στη φάση παρέμβασης.

3. Όλο το προσωπικό που συμμετέχει στους τοκετούς θα συμμετάσχει σε ένα μονοήμερο διαδραστικό σεμινάριο, λίγο πριν την έναρξη της μελέτης, εστιάζοντας στη χρήση της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας REDCap και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της μελέτης.

4. Όλο το προσωπικό που συμμετέχει στους τοκετούς θα συμμετάσχει σε τέσσερα διαδραστικά σεμινάρια λίγο πριν την είσοδο στη φάση παρέμβασης της μελέτης ως εξής:

   • Ημέρα 1: Παρουσίαση και διαδραστική συζήτηση των οδηγιών της ΕΜΓΕ, των ενδείξεων ΚΤ και κλινικών σεναρίων.

   • Ημέρα 2: Σεμινάριο καρδιοτοκογραφίας (ΚΤΓ) με βάση τη φυσιολογική ερμηνεία. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κάθε μονάδα μια εβδομάδα πριν από την ένταξή της στη φάση παρέμβασης και όλοι οι συμμετέχοντες επαγγελματίες της μονάδας θα εκπαιδευτούν σε μια δομημένη προσέγγιση για την ερμηνεία του ΚΤΓ, την ακριβέστερη αξιολόγηση της εμβρυϊκής δυσπραγίας και πώς μπορούν να αποφύγουν περιττές παρεμβάσεις.

   • Ημέρα 3: Σεμινάριο μαιευτικών επειγόντων (κολπικός τοκετός επί ισχιακής προβολής, κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή, τοκετός διδύμων, πρόκληση τοκετού). Η εκπαίδευση θα γίνεται από τους υπεύθυνους της μελέτης/εκπαιδευτές πάνω σε προπλάσματα.

   • Ημέρα 4: Σεμινάριο οργάνωσης της αίθουσας τοκετών και έναρξη συναντήσεων ΚΤ και ΚΤΓ με ανασκόπηση περιστατικών.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν σε τέσσερις ημέρες από έμπειρους εκπαιδευτές. Οι ομάδες εκπαιδευομένων θα περιορίζονται σε έως και 11 συμμετέχοντες μαιευτήρες κάθε φορά. Αναμένεται ότι οι μαιευτήρες θα ενδυναμωθούν με γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αυτές τις ασφαλείς πρακτικές. Σκοπός είναι να καταστήσουμε σαφείς τους στόχους της μελέτης:

   • Εστίαση στην ανάγκη μιας κλινικής πρακτικής βασισμένης σε αποδείξεις

   • Ανασκόπηση οδηγιών της ΕΜΓΕ όπως αυτών για την πρόκληση τοκετού, την ενίσχυση τοκετού, τον τοκετό διδύμων, την καισαρική τομή και τον κολπικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, μαζί με τα έντυπα συγκατάθεσης.

   • Να βρεθούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τη χρήση αυτών των οδηγιών στην εκάστοτε μαιευτική μονάδα.

Η εντατική εκπαίδευση παρέχει στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας μνημονικούς κανόνες που «σώζουν» σε επείγουσες καταστάσεις καθώς και την υποστήριξη που απαιτείται για την απόκτηση των δεξιοτήτων που διδάσκονται. Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτελούν τόσο λειτουργικές όσο και κοινωνικές δεξιότητες που επηρεάζουν άμεσα τη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα. Έτσι, οι μονάδες υιοθετούν μια συνεχή εκπαιδευτική διαδικασία για το προσωπικό τους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους κατά την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο μαιευτικών υπηρεσιών.

5. Κατά τη διάρκεια της φάσης παρέμβασης, η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες θα ενισχυθεί με τακτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους και τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ανατροφοδότηση με θετικό σχολιασμό.

6. Χρήση μιας διαδικτυακής εφαρμογής με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τα κριτήρια ταξινόμησης κατά Robson. Οι μαιευτήρες πρέπει να αφομοιώσουν μια ρουτίνα χρήσης των κριτηρίων Robson για τις καισαρικές τομές και να λαμβάνουν αντίστοιχη ανατροφοδότηση σχετικά με τα ποσοστά καισαρικής τομής της μονάδας κάθε μήνα, ώστε να γνωρίζουν ποια κατηγορία είναι υψηλότερη και μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. Αυτή η αλλαγή στην πρακτική της μονάδας εισάγει ένα νέο σύστημα ιατρικών αναφορών και αυτοαξιολόγησης που μπορεί να ανιχνεύσει αδικαιολόγητες ιατρικές πράξεις πολύ ευκολότερα.

7. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα REDCap θα παρέχει στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και σε τακτική βάση, έτσι ώστε οι συμμετέχουσες μονάδες να μπορούν να βλέπουν τη δική τους απόδοση καθώς και αυτή των άλλων μονάδων ανώνυμα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να ενεργοποιήσουν στρατηγικές αυτομάθησης και να βοηθήσουν τους μαιευτήρες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο πεδίο αυτό. Αυτός ο τύπος ανατροφοδότησης αναμένεται να βελτιώσει την συμμόρφωση στις παρεμβάσεις και να δημιουργήσει σιωπηλά σήματα που θα υπενθυμίζουν στους συμμετέχοντες μαιευτήρες να παραμείνουν πιστοί στην τήρηση των συστάσεων και στόχων.

8. Τοπικές συναντήσεις ΚΤ θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως σε κάθε μονάδα, όπου θα συζητούνται όλες οι περιπτώσεις ΚΤ. Τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής ή οι τοπικοί υπεύθυνοι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συναντήσεις δια ζώσης ή τηλεφωνικώς. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί περαιτέρω η συμμόρφωση. Το προσωπικό της μονάδας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για αιτιολογημένες ή περιττές χειρουργικές επεμβάσεις και να καταλήξει στον σωστό τρόπο δράσης σε παρόμοιες περιπτώσεις. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά σε μια λεπτομερή συζήτηση επίλυσης προβλημάτων. Αυτές οι συναντήσεις όταν υιοθετούνται τακτικά αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης για τη βελτίωση της απόδοσης και την περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης.

9. Οι τοπικές συναντήσεις ερμηνείας ΚΤΓ θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως σε κάθε μονάδα, όπου θα συζητούνται όλες οι «παθολογικές» περιπτώσεις ΚΤΓ που οδήγησαν σε ΚΤ. Μέλη της διευθύνουσας επιτροπής ή οι τοπικοί υπεύθυνοι της μελέτης μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συναντήσεις. Οι μαιευτήρες ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν στην ιατρική πρακτική τους την ερμηνεία του ΚΤΓ με τεκμηριωμένο τρόπο. Μέσω της εποικοδομητικής συζήτησης, το προσωπικό βελτιώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στη σωστή ερμηνεία του ΚΤΓ, αποτρέποντας έτσι περιττές παρεμβάσεις, όπως η καισαρική τομή.

10. Υπενθυμίσεις καλής μαιευτικής πρακτικής θα τοποθετηθούν στις αίθουσες τοκετών, στα γραφεία του προσωπικού, στα πακέτα κολπικού τοκετού και στους νιπτήρες του χειρουργείου. Πρόκειται για σύντομα γραπτά μηνύματα για την ενίσχυση του κολπικού τοκετού που θα υπενθυμίζουν στους συμμετέχοντες τον στόχο της μείωσης των ΚΤ. Το κείμενο των υπενθυμίσεων θα συνταχθεί από την εκτελεστική επιτροπή της μελέτης σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη σύσταση και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τα εμπόδια της μαιευτικής πρακτικής στην Ελλάδα. Αντίστοιχα SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) θα αποστέλλονται στα κινητά των συμμετεχόντων μαιευτήρων σε τακτική βάση, ώστε να τους παρακινούν με ένα επιπλέον μη λεκτικό τρόπο.